Dansk Psykolog Forenings Selskab for addiktiv psykologi

Referat af tidligere bestyrelsesmøder


Bestyrelsesmøde d.30.5.23.

 

Deltagere:

Mette, Birgitte, Susanne, Peer og Eric

 

Dagsorden:

 

1.-Konferencen.

Vi aftalte at vi vil prøve at gøre konferencen mere aktiv og inddragende og med færre rene ”oplægsholdere-lyttere” sessioner.

-Vi holder Selskabets GF torsdag eftermiddag (i stedet for om fredag, som vi plejer)

-Vi vil prøve at have et overordnede fokus på psykologernes rolle/tværfaglighed/samarbejde med Psykiatrien + specialist uddannelsen. Brigitte vil gerne holde en workshop i denne sammenhæng.

-Vi opretter en arbejdsgruppe om konferencen med Susanne, Mette og Eric. Andre er også velkomne i denne arbejdsgruppe.  

 

2.-Psykiatriens overtagelse af en gruppe borgere med dobbeltdiagnose.

Som bekendt er der nu landet en aftale mellem KL og Regionerne vedr. overdragelse af en gruppe på ca. 5000 borgere med en dobbeltdiagnose til Psykiatrien fra januar 24. Vi drøfter om Selskabet skulle gøre sig gældende eller synlig i denne proces, og hvis ja, til hvem og hvordan.

Vi drøfter bl.a.:

-Hvordan skal vi gøre os relevant for de psykologer som arbejder/kommer til at arbejde med dobbeltdiagnose i Psykiatrien (så vi ikke ender at være et Selskab for kommunal ansatte psykologer)

-Skal vi kontakte de personer/instanser som er ansvarlige for processen omkring overdragelsen til Psykiatrien?

-Birgitte foreslår at vi holder korte online ”talks” som er åbne for alle og hvor fokus er psykologernes rolle og faglighed.

 

3.-Selskabets bestyrelse.

Eric fortæller at han tænker at bestyrelsesarbejde virker stadig svækket efter ”corona-årene” og at det er svært at genskabe en god synergi i bestyrelsen. De forskellige grupper er produktive (den nye hjemmeside blev lanceret, bogen blev udgivet, der blev lavet en folder, der bliver holdt forskellige aktiviteter) men der mangler aktiviteter, enten ”faglige” eller sociale, som samler os og gør at det er gode oplevelser som bliver knyttet til bestyrelsesarbejde og ikke kun opgaver som skal løses.  

Vi taler bl.a. om at:  

          Systematisere opgaverne, møderne, m.m.

          Holde flere sociale arrangementer

          Arbejde på større og samlende projekter

Mette fortæller at hun gerne vil sørge for at lave en beskrivelse af en struktur for bestyrelsesarbejdet.


Vi aftaler at holde et bestyrelsesmøde/socialmøde sidst i august eller i starten af september. Heidi, Rasmus, Nanna og Simon, ved I tilfældigvis om I skal komme til Kbh. i denne periode? Så kunne vi prøve at planlægge bestyrelsesmødet efter det.
Bestyrelsesmøde d. 2. dec. 2022


Nanna, Simon, Birgitte, Helle, Peer og Eric deltog fysisk til mødet.

Heidi deltog virtuelt til den første del af mødet..


1. Specialistuddannelsen.

Vi arbejder videre med vores projekt om af lave en specialistuddannelse, indenfor eller udenfor DP.

Her er nogle af de mange punkter som blev drøftet:

-Norge har en specialistuddannelse for ”ruspsykologerne”, så hvorfor kunne der ikke laves en i Danmark.

-Hvor mange ressourcer har Selskabet i form af personer som vil og kan undervise på en specialistuddannelse.

-Der skal være fokus på tværfaglighed som er et centralt element i vores felt.

-specialistuddannelsen skal afsluttes med en eksamen.

-plus og minus ved at lave vores specialistuddannelse som en del af DPs specialistefteruddannelse.

Der er planlagt et møde med DP i februar og Selskabets arbejdsgruppe (Birgitte, Rasmus, Simon og Eric).


2. Selskabets økonomi og DPs nye tiltag for at støtte de faglige selskaber.

DPs regnskabsmedarbejder Louise Frydenlund Loubani, mødes med os i en halve time for at vejlede os ift. DPs nye afregningssystem og hun fortæller os at DP vil fra 2023 stå for opkrævning af kontingent for de Faglige selskabet og senere på året vil DP stå for indbetalingerne ifm. kursustilmelding og lign.. 


3. Nyt Navn, ny hjemmeside

Da vi er lige ved at opsige vores aftale med Kludmodul hvor vi har haft vores hjemmeside de sidste 8 år, tænker vi at det er en oplagt lejlighed til at ændre Selskabets navn, som vi har drøftet de sidste 2-3 år, så vores nye hjemmeside kaldes efter Selskabets nye navn.

Efter lange drøftelser vælger vi navnet ”Selskab for Addiktiv psykologi”. 

Selskabets navn kan formelt først ændres ifm. en GF. Vi kan enten vælge at indkalde til en ekstraordinær GF eller holde det nye navn som foreløbigt navn indtil den ordinære GF i august/sept. I den periode har Selskabets medlemmer stadig mulighed til at ændre navnet igen

Peer har lavet en flot ny hjemmeside som hedder http://www.addiktivpsykologi.dk


4.Tiltag for de nye psykologer på rusmiddelområdet.

-Vi aftaler at være mere aktiv på de sociale medier og først og fremmest oprette en ny gruppe på Facebook med Selskabets nye navn. Vi mangler at nedsætte en arbejdsgruppe for det.

-Vi aftaler at holde et introduktionskursus for de nye medlemmer/nye psykologer på området.

Den arbejdsgruppe som tager sig af den opgave (Nanna, Mette, Lone, Helle og Eric) arbejder videre med dette projekt på et mødes d.8.12., og planlægger at holde et først introkursus d.17. april i Århus (i DPs lokaler). Prisen for deltagelsen er gratis for medlemmerne og koster kr. 350 for ikke medlemmer, som samtidigt får et år kontingent.

For at holde prisen/udgifter ned, regner vi ikke at underviserne får et honorar.

Programmet for introduktionskursus er ikke helt fastlagt endnu, men gruppen mødes d.16. januar og regner med at kunne færdiggøre planlægningen af kurset denne dag, så vi kan annoncere for det efterfølgende.

-Gruppen er også i fuld gang med at arbejde på en folder som kan bruges for at reklamere for Selskabet.   

-På Bestyrelsesmøde taler vi om at lave en liste over de forskellige steder på rus-og afhængighedsmiddelområdet hvor der er psykologer som er ansatte som kunne få gavn af Selskabet, så vi nemmere kan kontakte dem.  


5.Evt.

Endeligt aftaler vi under mødet at der fremover skal være en (eller flere, hvis det er et langt møde) ordstyrer. Og efter mødet, aftaler vi at der også skal være en person som tager et beslutningsreferat.

Ifølge det vi aftalte på bestyrelsens konstituerendemøde i Middelfart, er det næste bestyrelsesmøde d.31. marts i Århus.  


-----------------------------------------------


Bestyrelsesmøde d. 10.11.17.


Til stede: Susanne, Heidi, Helle, Simon, Peer og Eric

Afbud fra Christina, Birgitte og Christian

 

Dagsorden.

1. Økonomi+ medlemmerantal

2. NKR

3. Bogprojektet

4. Aktiviteter i 2018

5. Ideer til brugen af selskabets hjemmeside og Facebookside

6. Drøftelse af DPs GF 18

7. Drøftelse om at være aktiv i den offentlige debat

 

Referat:

1. Økonomi

Vi kommer til at slutte året med et overskud på ca. kr.15.000.

Der er lige nu 86 medlemmer.

Vi sender en rykker til de 12 medlemmer, som stadig ikke har betalt kontingent for 2017, og venter lidt endnu før vi melder dem ud af Selskabet.

Vi drøfter muligheden for at betale kontingent via Mobilepay i stedet for hjemmesiden.

Vi drøfter om der er mange psykologer, som arbejder med misbrug, som enten ikke er medlem af Selskabet eller ikke kender det. Det er vores oplevelse at der er en del psykologer som ikke kender os, og dermed aftaler vi at lave en præsentationsfolder for Selskabet som vi kan give, når vi møder en psykolog, som ikke kender Selskabet, og som kan downloades fra Selskabets hjemmeside. (Heidi, Peer og Eric arbejder om det).

 

2. NKR.

Vi orienterer om Selskabets arbejdsgruppe vedr. NKR (bestående af Helle Kjær, Pernille Pinderup, Per Nielsen, Christian Gad, Simon Schøneberg og Eric Allouche)

Derudover er Simon blevet udpeget af DP til være med i den gruppe, som skal revurdere tidligere NKR på alkoholområdet.

Selskabet har fået afslag fra DPs forretningsudvalget vedr. delvis dækning af de økonomiske omkostninger vedr. arbejdsgruppen.

 

3. Bogprojekt.

I forlængelse af de korte drøftelser på Selskabets GF, har vi kontaktet Psykologisk forlag, som er positivt stemt ift. udgive en bog om misbrug.

Vi sender en mail til medlemmerne for at opfordre dem til at bidrage til bogen.

Indtil videre fungerer hele bestyrelsen som redaktionsgruppe.

 

4. Aktiviteter i 2018

Vi drøfter forskellige planer og ideer om aktiviteter for 2018.

- En hel dag med Anders om nedtrapning af psykofarmaka (Peer)

- Jane Noll holder en kursusdag om Narcissisme i marts 2018. (Susanne). Hendes honorar er kr. 6.000.

- Vi kontakter Jon Frederickson igen for at høre om han vil holde en temadag for os (Eric).

- Der arbejdes stadig for at holde et arrangement med I. Yalom, men der er brug for økonomisk støtte fra DP eller evt. andre samarbejdspartner (Simon og Eric)

- Der drøftes muligheden et kursusdag med Shirley Macmillan (??) (Heidi).

- Vi drøfter ideen om at holde den næste kliniske konf. (d.6. og 7. sept. 18) omkring temaet supervision, med bl.a. Annette Mortensen (som har skrevet Dirty Supervision)

- Eric nævnte, at han arbejder på et arrangement i Glyptoteket om øl (Eric)

- Der er startet et samarbejde med KABS Viden mhp. at invitere Nora Volkow (fra den amerikanske organisation NIDA) til Danmark (Eric).

- Der drøftes tanken om stå som initiativtager til en grunduddannelse for stofmisbrugsbehandlere. (Heidi).

 

5. ideer til brugen af selskabets hjemmeside og Facebookside

- Ift hjemmesiden drøfter vi muligheden for at genoprette en ”Forskningsnyt” rubrik, inspireret af den Morten Hesse havde før i tiden.

- Vi aftaler at arbejde i den kommende tid på at genoplive Selskabets Facebookside.

-Vi snakker om fordele og ulemper ved at sende flere nyhedsbrev, lave en artikelsamling, lægge boganmeldelser og referater fra kurser og konference, m.m. på hjemmesiden.

 

6. drøftelse af DPs GF 18

Vi drøfter hvordan vi kunne være både synlige på DPs GF 18, samt fremlægge forslag til det kommende arbejdsprogram, som vil være til Selskabets fordel.

I den sammenhæng skal der nævnes at Thomas Funk og Eric stadig arbejder på projektet om at oprette en Specialistuddannelse på misbrugsfeltet.

 

7. drøftelse om at være aktiv i den offentlige debat

Vi drøfter hvordan vi kunne være mere synlig i det offentlig debat og fremhæve en misbrugspsykologisk vinkel.

I første omgang vil vi arbejde på at være opmærksomme på temaer og spørgsmål, hvor en misbrugspsykologisk vinkel vil virke oplagt og berigende for debatten, og så efterfølgende hvordan vi kan melde vores mening ud. 

Den nyvalgte bestyrelse

holdt møde efter den ordinære generalforsamling fredag d. 8. september 2017 og konstituerede sig som følger:

 

Eric Allouche: Formand

Helle Kjær: Næstformand

Simon Schøneberg: Kasserer

 

Bestyrelsesmedlemmer:

Christina Skov

Heidi Mouritzen

Peer Nielsen

Christian Gad

Susanne Huynh

Birgitte Thylstrup


-----------------------------------------------

 

Referat fra bestyrelsesmøde d. 12.01.2016, i Dpf, Stockholmsgade.

 

Til stede: Peer Nielsen, Christian Gad, Stine Elkjær, Lone Marker, Simon Schøneberg, Christina Skov Sørensen, Eric Allouche.

 

Afbud: Heidi Mouritsen, Heidi Jeppesen, Helle Kjær.

 

Dagsorden:


     1. Godkendelse af referat fra forrige bestyrelsesmøde

     2. Valg af referent og ordstyrer

     3. Aktiviteter fremadrettet i året v. Eric

     4. Budget (Peer)

     5. Hjemmeside: status, fordeling af poster mv.

     6. Klinisk konference – hvor og hvornår

7. Færdiggøre annonce på hjemmeside

8. Evt.

 

     1. Referat godkendt

     2. Referent Lone. Ordstyrer Eric.


3. Aktiviteter fremadrettet:

12. februar: Temadag i Kbh om Nationale kliniske retningslinier for alkoholbehandling, v. Per Nielsen og Pernille Pinnerup Jeppesen.

9. Marts Undervisning i metoden ”Ro På” v. Birgitte Thylstrup

10. juni: Om Neuropsykologi og Misbrug, Århus.

8. November: om den østjydske screener. 

Al tilmelding foregår via selskabets hjemmeside.

Det aftales at der skal arrangeres en sommerfest for selskabets medlemmer i forbindelse med temadagen d. 10. juni.


4. Budget:

(Fremlagt budget fra 2015).

Vi har fået overført minimum 8000,- fra sidste år.

Forsøgsvis kalkuleret med 60 medlemmer á 350 = 21.000. + tilskud fra foreningen.

Klinisk konference plejer at koste 40.000, og forventet indtægt = 20.000 -> sætte 20.000 af.

Drøftelse vedr. standardkontrakt til underviser.

Huskeliste til arrangører: Find ud af hvad der er minimum antal deltagere, samt hvornår er sidste frist for afgørelse om arrangementet gennemføres?


5. Hjemmeside, klubmodul mm.


Vedr. nets:

Peer har prøvet at lave fast nets-aftale, dvs. fast aftale om automatisk træk. Peer venter stadig på at blive bruger af nets, hvilket risikerer at trække i langdrag. Hvis Peer ikke når at blive bruger, er der to løsninger. Vi kan enten: vente til næste år med automatisk træk, eller: betale en programmør 1000,- for at skubbe datoen til slutningen af januar. Sidste løsning afgjort ved afstemning.

Vedr. EAN-system:

Der drøftes fordele og ulemper. Det besluttes at lave en prøve-test ved temadagen om neuropsykologi. Vi lægger op til dankort-betaling, og ser reaktionen fra medlemmerne. Beslutning om evt. at afskaffe EAN som betalingsmåde skal træffes inden juni.

     6. Klinisk konference:

Der drøftes Christiansminde (Svemdborg), Danhostel ( Fredericia), Danhostel Vejle eller Vejlefjord.

Beslutning: Årets kliniske konference afholdes på Christiansminde i Svendborg, 1. og 2. sept. 2016.

Der drøftes mulige emner til indhold, eks. Louise Brückner Wive (neuropsykolog) – kunne man undersøge om ikke en Ph.d. kunne holde oplæg (evt. én fra CFR) - Hypnose? Mm.

     7. Evt.


Julefrokost: afholdes tirsdag d. 22. november, i København.

Fyraftensmøder: drøftelse om behov for disse. Eks. teorier om afhængighed som emne.


-------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Den nyvalgte bestyrelse

holdt møde efter den ordinære generalforsamling fredag d. 23. oktober 2015 og konstituerede sig som følger:

 

Eric Allouche: Formand

Helle Kjær: Næstformand

Peer Nielsen: Kasserer

 

Bestyrelsesmedlemmer:

Christina Skov

Heidi Jeppesen

Heidi Mouritzen

Lone Marker

Stina Dalgaard Elkjær

Simon Schøneberg

Christian Gad 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Referat af bestyrelsesmøde d. 28 september 2015.


Deltagere: Lone Marker, Christian Gad, Christina Skov, Stina Elkjær; Peer Nielsen, Helle Kjær.


Afbud: Eric Allouche.


Udeblevet: Birgitte Thylstrup, Johannes Knigge, John Eltong.

 


Dagsorden


1.Klinisk konference udarbejdelse af endeligt program.

Praktiske detaljer


2. Opdatering vedr. det nye administrative system samt hjemmeside.


3.Beslutning vedr. kontigentsystem


4. Evt

 


1.Program for klinisk konference.


Dag.1. Susan Hart hele første dag


Dag 2. Dobbeltdiagnoseprojekt ved Heidi Jeppesen 9-10.30

Generalforsamling 11-12


Frokost 12-13


Prolonged exposure v Heidi 13-14.

 


2.Vedr. Det nye system

Systemet har muligheder og begrænsninger.


Der skal fordeles nogle arbejdsopgaver blandt bestyrelsens medlemmer:


En postmester der besvarer mails. Christina

En der skriver referater og sætter dem ind på hjemmesiden. Helle

En der varetager tilmeldinger og indmeldelser og kontingent. Per

En arrangementsansvarlig, foreløbig Peer, men vi skal alle lære at kunne oprette et arrangement mv.

En der indkalder til generalforsamling og skriver referat herfra Lone

En Nyhedsansvarlig, nyhedsbreve, og bannere på hjemmesiden. Stina


Der er fin support fra Klubmodul.


Peer anbefaler at vi ser på videoer i Klubmodulsystemet.

Vi aftaler at holde et lille kursus i systemet for hele bestyrelsen. F.eks onsdag d. 21 oktober om aftenen i Kerteminde.

 

De fleste bestyrelsesmedlemmer kommer til Kerteminde aftenen før konferencen. 


3.Kontigentsystem

Bestyrelsen besluttede at ændre proceduren for kontigent, således at medlemmerne automatisk trækkes på deres konti for årets kontigent, dog udsendes en orientering om at kontigentet trækkes, 2 uger før dette sker. Man har således mulighed for at melde sig ud af selskabet forinden. Dette system vil lette arbejdsgangen betydeligt.

 

Referent Helle 


------------------------------------------------


Referat af bestyrelsesmøde 11 maj 2015.

Deltagere: Lone Marker, Eric Allouche, Peer Nielsen, Heidi Mouritsen; Christian Gad, Helle Kjær.

Afbud: Johannes Knigge, John Eltong, Christina Skov


1. Klinisk seminar.

Helle foreslog, at spørge psykolog Susan Hart om hun vil holde oplæg/foredrag om NeuroAffektiv psykoterapi til det kliniske konference i Kerteminde. Helle har lige nu en hot-line til Susan da hun er supervisor på Helles arbejdsplads. Helle har dog allerede forhørt sig hos Susan som desværre er optaget de to planlagte konferencedage i september. Forslaget vækker så stor begejstring, at det besluttes at give Helle Carte Blanche til at spørge Susan Hart om hun vil kunne en anden dag i efteråret, og så flytte konferencen efter det. Helle skal i så fald booke et andet tidspunkt hos Danhostel Kerteminde og hvis der ikke er plads der, så kunne vi prøve Odense igen, eller andet steds.

Hvis det lykkes med Susan Hart, besluttes det at lade emnet fylde en hel dag, helst dag 1.

I skrivende stund, er der nu afklaring på datoerne for konferencen. Det er lykkedes at få en aftale både med Susan Hart og med Danhostel Kerteminde og konferencen er således flyttet til 22+23 oktober som er en torsdag/fredag. Susan kommer den første dag. Vi kan desværre ikke få grupperummet ovenpå, på dag 2. Men det går jo nok også.

Der blev brainstormet en del på øvrige emner til indhold og følgende kom på bordet:

Prolonged Exposure. Heidi går videre med dette emne og holder formodentlig selv oplæg herom.

TUBA, kan vi få en psykolog fra TUBA til at komme og fortælle om deres arbejde? Helle går videre med dette.

VBA Voksne børn af alkoholmisbrugere. Peer spørger en Anne-Sophie om hun vil komme og fortælle herom.

Familieterapi. Lone går videre med at undersøge muligheder for oplæg herom.


2. Hjemmeside mv.

Peer orienterede om hvad han har undersøgt vedrørende indkøb af program til at udarbejde og vedligeholde hjemmeside. Der er tale om firmaet Klubmodul som udover at vedligeholde hjemmesiden også kan administrere selskabet. Det koster ca 10.000 kr, og ca 300 pr. måned i abonnement. Peer gives carte blanche til at beslutte og indkøbe.


3.  -Og så vil jeg bare gerne sige tusind tak, især til Lone, for de smukke blomster i mange flotte farver, som har stået og gjort   mig i så godt humør.

Referent Helle 

-

Retur til forsiden